SPECYFIKA PRACY PEDAGOGA
ZADANIA PEDAGOGA
GODZINY PRACY
DOKUMENTACJA
PLAN PRACY
DLA WYCHOWAWCÓW
DLA RODZICÓW
DLA UCZNIÓW
PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK 2010/2011

         Celem pedagoga szkolnego jest tworzenie sprzyjających dla konstruktywnego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuńczo – wychowawczych oraz usuwanie luk lub łagodzenie przeszkód w prawidłowym przebiegu rozwoju i socjalizacji.

Przydział czynności pedagoga jest zgodny z zarządzeniem MEN z dn. 25maja1993 r. w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a także z Rozporządzeniem MEN i S z dnia 31.01.2003r.w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

         Z pierwszego rozporządzenia wynikają następujące zadania:
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
4 .Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
5. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy.
6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Powyższe zadania wyznaczyły szczegółowy plan moich działań:

 1. Diagnoza środowiska szkolnego w celu wyłonienia dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i z problemami szkolnymi
  1. wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, PCPR, PPP (na bieżąco)
  2. prowadzenie ewidencji uczniów „trudnych” (na bieżąco)
  3. obserwacja ucznia w szkole (na bieżąco)
 2. Egzekwowanie realizowania obowiązku szkolnego przez uczniów
  1. sprawdzanie frekwencji w dzienniku szkolnym (na bieżąco)
  2. rozmowy z uczniami wagarującymi w gabinecie pedagoga, także w obecności rodzica i wychowawcy (cały rok)
  3. współpraca z wychowawcami i konsultowanie wspólnie podejmowanych działań (na bieżąco)
  4. Zgłaszanie do Sądu Rodzinnego uczniów rażąco zaniedbujących obowiązek szkolny (w sytuacji wyczerpania wszystkich zabiegów wychowawczych zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec wagarowiczów)
 3. Diagnoza zagrożeń ucznia w szkole oraz debata nad problemami wychowawczo – dydaktycznymi klas. – nadzorowanie spotkaniom zespołu wychowawczego (spotkania organizowane co miesiąc)
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapobieganie trudnościom dydaktycznym
  1. kierowanie uczniów na badania pod katem trudności szkolnych do PPP i nadzorowanie przestrzegania przez nauczycieli zaleceń poradni odnośnie dostosowania wymagań edukacyjnych (na bieżąco)
  2. agitowanie uczniów do korzystania z kółek wyrównawczych i samopomocy koleżeńskiej(na bieżąco)
  3. zapoznanie uczniów technikami skutecznego uczenia się (g. wychowawcze)
  4. współpraca z kierownikiem świetlicy w ramach pomocy uczniom o niskim statusie materialnym
  5. prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z uczniem o SPE - dyslektyk (1 godzina w tygodniu)
 5. Aktywne utrzymywanie współpracy z pracownikami placówek wspierających szkołę w działaniach wychowawczych, socjalnych, profilaktycznych, społecznych, psychologicznych :
  PPP – ustalanie terminów badań dla dzieci przejawiających trudności szkolne, koordynowanie działań zmierzających do korzystania przez dzieci z grup terapeutycznych, indywidualne konsultacje z pracownikami,
  KPP – koordynowanie spotkań klas I z zespołem ds. nieletnich nt. Odpowiedzialności prawnej nieletnich, umożliwienie pracownikom KPP przeprowadzenie procedury rozpytania ucznia na okoliczność zdarzenia ,w którym miał lub potencjalnie mógł mieć udział. ( zdarzenia, na podstawie którego toczy się lub będzie toczyć postępowanie karne), zawiadamianie Policji w sytuacjach, kiedy doszło do pogwałcenia przez ucznia prawa, popełnienia przestępstwa
  Wydział III Rodzinnym i Nieletnich - sporządzanie opinii nt. uczniów będących pod kuratelą i opinii uczniów problemowych z rodzin dysfunkcyjnych, co do których wszczęcie postępowania o demoralizację wydaje się kwestią bezsporną, współpraca z kuratorami (na bieżąco)
  MOPS, Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczy, Świetlice Środowiskowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – to współpraca oparta na wymianie informacji na temat rodzin i dzieci będących pod opieką w/w placówek.(na bieżąco)
  Biuro Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii - udział w spotkaniach szkoleniowych, konkursach dla gimnazjalistów uczestniczenie w rok rocznie organizowanej kampanii „ Zachowaj trzeźwy umysł” – (maj), „ Prażonkach z profilaktyką – wrzesień, przeprowadzanie na potrzeby Pełnomocnika ankiet, spotkanie klas wybranych z teatrem profilaktycznym, współpraca z Prezesem klubu trzeźwościowego ‘ Przystań” – zorganizowanie spotkania dla klas (termin do uzgodnienia)
 6. Podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców - pedagogizacja
  1. udzielanie rodzicom porad dotyczących problemów wychowawczych podczas indywidualnych spotkań w gabinecie pedagoga (na bieżąco)
  2. b) spotkanie z rodzicami w ramach wywiadówek
  3. c) profilaktyka rodziców w ramach programu „Jestem ok. Umiem wybierać.” ( październik/listopad) , w II semestrze- „Omijam kłopoty”( kwiecień / maj)
  4. wskazywanie możliwości szukania pomocy w placówkach wspierania dziecko i rodzinę (na bieżąco)
  5. e) działania odnośnie kampanii „ Postaw na rodzinę”
 7. Praca z klasą
  1. a) Prowadzenie zajęć profilaktycznych i wychowawczych z wybranymi klasami ( wszystkie tematy z profilaktyki problemowej i wychowania) oraz zajęć wychowawczych uczących prawidłowych postaw, kształtujących prawidłowe nawyki. Kl. Integracja, ankieta „Moje gimnazjum”.
 8. Preorientacja zawodowa – wybór szkoły – prowadzenie lekcji wychowawczych, uczestnictwo w dniach otwartych, indywidualne konsultacje (II semestr)
 9. Badania ankietowe
  1. Moje gimnazjum kl. I (wrzesień)
  2. sondaże diagnostyczne nt. używek (według potrzeb)
 10. Działania profilaktyczne
  1. a) realizacja programu profilaktycznego „ Umiem wybierać” - I semestr, „ Zdrowy uczniak” - II semestr
  2. tworzenie i ewaluacja planu profilaktycznego
  3. propagowanie treści profilaktycznych na spotkaniach klasowych i indywidualnych. (cały rok)
 11. Działalność prozdrowotna
  1. współpraca z higienistką szkolną – włączanie się w ogólnopolskie akcje Dzień bez papierosa, Światowy dzień walki z AIDS, Dzień Trzeźwości
 12. Indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna
  1. na bieżąco rozwiązywanie problemów uczniowskich , służenie radą i wsparciem
  2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych , bądź uwarunkowanych trudną sytuacją rodzinną
 13. Poszerzanie wiedzy w zakresie wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
 14. Aktualizacja strony Internetowej – na bieżąco
 15. Wypełnianie zadań zleconych przez dyrektora