OPINIA O UCZNIU, który wykazuje trudności typu dyslektycznego, WYSTAWIONA DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU, PRZY UL. PARKOWEJ 2

         Dokładne dane o uczniu:

 1. Nazwisko i imię ..............................
 2. Data i miejsce urodzenia ..............................
 3. Nazwisko(a) rodziców i ich imiona ..............................
 4. Jeżeli uczeń powtarza (ł) klasę ,wpisać którą i ile razy ..............................
 5. Czy uczeń był kierowany do PPP ( jeżeli tak, to kiedy i dlaczego; jeżeli jest poprzednia opinia - wpisać numer; skoro brak informacji, wpisać - nie wiadomo) ..............................
 6. Powód skierowania ( rodzaj problemów, jakie przysparza uczeń) ..............................
 7. Osiągane wyniki w nauce ( można wpisać oceny, bądź opisać, z czego są największe problemy) ..............................
 8. Relacje z rówieśnikami z klasy ( akceptacja, czy jest lubiany czy izolowany, czy nawiązuje przyjaźnie, czy pełni w klasie jakąś rolę ,kultura osobista, koleżeńskość , czy występuje agresja) ..............................
 9. Stan zdrowia ucznia ( czy często choruje, czy przez to ma dużo nieobecności) ..............................
 10. Współpraca z rodzicami ..............................
 11. Środki zaradcze stosowane przez szkołę w celu pomocy uczniowi ..............................

         Pytania do polonisty:
 1. Jaki jest poziom procesu czytania ( wcześniej, aktualnie), rozumienie czytanej treści ..............................
 2. Poziom graficzny pisma ..............................
 3. Charakterystyczne błędy występujące najczęściej w pisaniu ..............................
 4. Ogólna ocena samodzielnych prac pisemnych ( treść, kompozycja, poprawność stylistyczna, gramatyczna) ..............................
 5. Poziom wypowiedzi ustnych ( opis) ..............................